Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητῆ

Ἐκεῖνος πού ἔλαβε αἴσθηση τῆς ἀδυναμίας τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, αὐτός ἀπόκτησε πείρα τῆς θείας δυνάμεως.

Subscribe to Email