Αγίου Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως

Αυτή την ημέρα η Εκκλησία γιορτάζει την λάμψη του Αγίου Πνεύματος που εμφανίστηκε ξαφνικά την ημέρα της πεντηκοστής στο σπίτι όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές του Κυρίου. Η υπόσχεση του Χριστού προς τους μαθητές του την στιγμή της Αναλήψεως εφαρμόστηκε, αφού οι μαθητές βαπτίστηκαν «εν Πνεύματι Αγίω ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας» (Πραξ. 1,5). Ακόμα, οι μαθητές πλήρεις Πνεύματος Αγίου θα λάμβαναν την δύναμη και θα γίνονταν μάρτυρες του Χριστού με όποιο τρόπο χρειαζόταν, είτε με τον λόγο είτε με την σωματική θυσία.

Έτσι, το Άγιο Πνεύμα μετέτρεψε ξαφνικά τα στόματα των Αποστόλων από άλαλα σε εύλαλα, στόμωσε τις γλώσσες των απαίδευτων, και έδωσε θάρρος στους αλιείς. Ας γίνει μνεία προ της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος όπου η δειλία του Πέτρου τον οδήγησε στο να αρνηθεί τον Δεσπότη, όμως μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος με θάρρος ομολόγησε έμπροσθεν των δημίων και βασιλέων ότι «ου δυνάμεθα ημείς α ηκούσαμεν και είδομεν μη λαλείν» (Πραξ.4,20).

Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, όπως το επιβεβαιώνει και ο λόγος του Κυρίου προς την Σαμαρείτιδα, «Πνεύμα ο Θεός» (Ιω. 4,25) . Ας διδαχτούμε επιτέλους ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Ησαΐας αιώνες πριν την έλευση του Παρακλήτου αναρωτιέται όταν βλέπει τον Κύριον καθήμενο στον θρόνο του: «τις πορεύσεται προς τον λαόν τούτον, και τίνα αποστελώ προς αυτόν;» (Ησαΐας. 6,8). Και η απάντηση δόθηκε κάποιους αιώνες αργότερα… «καγώ ερωτήσω τον πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα» (Ιω. 14,15). Αυτός ο Παράκλητος πρωτοεμφανίστηκε εν είδει περιστεράς στο βάπτισμα του Κυρίου και τώρα κατά την εορτή ταύτη εμφανίζεται εν είδει πυρός και κάθισε εφ’ έκαστον των αποστόλων. Τούτο το Πνεύμα διανέμει των αγαθών τα χαρίσματα, τούτου του Πνεύματος πλησθείς ο απόστολος Παύλος, τούτο το Πνεύμα Γαβριήλ τη Μαρία ευηγγελίσατο. Αυτό και νυν επέλθει εφ’ ημάς και ευλογήσει και ελεήσει ως Θεός. Αμήν.

Επιμέλεια: Γιάννου Μιχαήλ

Subscribe to Email