Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή

        Οι άνθρωποι αγαπιώνται μεταξύ τους δια τις πέντε ακόλουθες αιτίες, που άλλες είναι προς τιμή και άλλες μεμπτές. Δηλαδή αγαπιώνται ή δια την αγάπη του Θεού, όπως συμβαίνει ο ενάρετος να αγαπάει όλους τους ανθρώπους, αλλά και ο μη ενάρετος να αγαπάει τον μη ενάρετον. Ή από φυσικό φίλτρον, όπως γίνεται με τους γονείς προς τα τέκνα και αντιστρόφως. Ή από κενοδοξία, καθ’ ην ο δοξαζόμενος αγαπάει τον δοξάζοντα. Ή πάλιν από φιλαργυρία, που ο φιλάργυρος αγαπάει τον πλούσιο γιατί του δίνει χρήματα. Ή τέλος, από φιληδονία, καθ’ ην ο φιλήδονος αγαπάει το πρόσωπον εκείνο, που του ικανοποιεί το πάθος της γαστριμαργίας και της ακολασίας. Και η μεν πρώτη είναι επαινετή. Η δε δεύτερη, ως φυσική, ούτε επαινετή, ούτε κατηγορημένη. Οι άλλες όμως τρεις είναι άθλιες ως εμπαθείς.

Subscribe to Email