Αγίου Δημητρίου του Ρωστώφ

Μέχρι νά γνωρίσης τελείως τόν ἑαυτό σου, μέχρι νά διαποτισθῆ ἡ ψυχή σου μέ τή χάρι τοῦ Θεοῦ, μέχρι νά φωτισθῆ ὁ νοῦς σου, μέχρι νά καθαρθῆς ἀπό τά πάθη, μέχρι νά συμφιλιωθῆς μέ τόν Θεό, μέχρι νά ἑνωθῆς ὁριστικά μαζί Του, μέχρι τότε εἶναι ἀδύνατο νά ζῆς χωρίς τή θλίψη, χωρίς τόν φόβο καί χωρίς τήν ὀδύνη. Ὅταν ὅμως ἑνωθῆς μέ τόν Θεό, ὁ φόβος καί ἡ ὀδύνη θά μεταβληθοῦν σέ χαρά καί εὐφροσύνη ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.

Subscribe to Email