Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ

Ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ καλεῖται ‘ἕλκος τῶν διαβόλων’, γιατί δέν εἶναι δυνατό ὁ διάβολος νά καταστρέψει ἕναν ἄνθρωπο, ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος αὐτός καταφεύγει στή βοήθεια τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ.

Subscribe to Email