Αγίου Συμεώνος του Νέου Θεολόγου

Αφού αναλάβωμε διακονία θείων πραγμάτων και διαπρέψωμε σ’ αυτήν, αν διδαχθούμε από το Πνεύμα να μεταβούμε προς άλλη διακονία ή εργασία ή πράξι, να μη αντιτείνωμε. Διότι ο Θεός δεν θέλει ούτε αργοί να είμαστε ούτε να μένωμε έως το τέλος σε μία και την αυτή εργασία με την οποία αρχίσαμε, αλλά να προκόπτωμε και να είμαστε αεικίνητοι προς την επίτευξη των ανωτέρων – φυσικά ακολουθώντας το θείο κι όχι το δικό μας θέλημα.

Subscribe to Email