Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Ὁ θάνατος τοῦ Σωτῆρος πάνω στό σταυρό συνέβηκε ὄχι γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τίς ἁμαρτίες ἤ γιά κάποιον ἄλλο λόγο, ἀλλά μόνο γιά νά γνωρίσει ὁ κόσμος τήν ἀγάπη πού ὁ Θεός ἔχει γιά τή δημιουργία Του.  Ἄν ὅλη αὐτή ἡ καταπληκτική ὑπόθεση συνέβαινε ἁπλῶς καί μόνο μέ σκοπό τή συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν, θά ἀρκοῦσε νά μᾶς λυτρώσει μέ ἄλλα μέσα.  Ποιά ἀντίρρηση θά εἴχαμε ἄν εἶχε κάνει ὅσα ἔκανε μέσω ἑνός συνηθισμένου θανάτου;  Ἀλλά ὁ θάνατός Του δέν ἦταν καθόλου κάτι τό συνηθισμένο, ὥστε νά μπορέσεις νά συνειδητοποιήσεις τή φύση αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου.  Ἀντίθετα, γεύτηκε τό θάνατο στό σκληρό μαρτύριο τοῦ σταυροῦ.  Τί χρειαζόταν ἡ προσβολή πού Τοῦ ἔγινε καί ὁ ἐμπτυσμός;  Ὁ θάνατος καί μόνο θά ἀρκοῦσε γιά τή λύτρωσή μας – καί εἰδικά ὁ θάνατός Του, χωρίς τίποτε ἄλλο ἀπ’ ὅσα ἔγιναν. 

Τί σοφία ἔχει λοιπόν ὁ Θεός!  Καί πόσο γεμάτος εἶναι ἀπό ζωή!  Τώρα μπορεῖς νά καταλάβεις καί νά συνειδητοποιήσεις γιατί ἡ ἔλευση τοῦ Κυρίου μας συνέβη μαζί μέ ὅλα τά γεγονότα πού τήν ἀκολούθησαν, μέχρι τοῦ σημείου μάλιστα νά πεῖ ξεκάθαρα τό σκοπό μέ τό ἅγιο στόμα Του: «Οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν».

 

Subscribe to Email