Μεγάλου Βασιλείου

Ἔχει λεχθεῖ στήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ: Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ μέρους. Γιατί; Ἐπειδή ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἡ μία καί μοναδική Κεφαλή, ὁ Χριστός, συνενώνει τό κάθε  μέλος ἐν ὁμονοίᾳ μέ τά ὑπόλοιπα μέλη. Ἄν μεταξύ τῶν μελῶν δέν ὑπάρχει ὁμόνοια, εἰρήνη, δέν βασιλεύει ἡ πραότητα, παρά κυριαρχεῖ ἡ ἀποξένωση, ἡ διχόνοια καί ἡ ζήλεια, τότε θά ἀποτελοῦσε θράσος τέτοια μέλη νά τά ὀνομάζουμε τοῦ Χριστοῦ καί νά λέμε ὅτι τά κυβερνᾶ ὁ Χριστός. Σέ μία τέτοια περίπτωση μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἐκεῖ κυριαρχεῖ καί βασιλεύει ἡ ψυχική σοφιστεία. Γιατί, κατά τά λεγόμενα τοῦ Ἀποστόλου, “ὅπου γάρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καί ἔρις καί διχοστασίαι, οὐχί σαρκικοί ἐστε καί κατά ἄνθρωπον περιπατεῖτε; Ἀναμφίβολα, ἡ ψυχική σοφιστεία εἶναι ἐχθρός του Θεοῦ.

Ἐξ αὐτοῦ εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ νά διαφυλάξει μέ ζῆλο τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν εἰρήνῃ, ὥστε νά πραγματωθοῦν τά γραφόμενα στό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, ὅτι πολύς λαός πού πίστεψε ἔγινε μία καρδιά καί μία ψυχή. Καί τοῦτο  σημαίνει: κανένας ἄς μήν ἐπιμείνει στή θέλησή του, παρά ὅλοι ἀπό κοινοῦ ἐν ἑνί Πνεύματι ἄς ἀποθέσουμε τό θέλημά μας στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶπε: “ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τό θέλημα τό ἐμόν, ἀλλά τό θέλημα τοῦ πέμψαντός με”. Εἶναι ξεκάθαρο ἀπό αὐτό ὅτι γιά ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ὁμόνοια κατά τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ὅταν τηρήσουμε αὐτό στήν πνευματική κοινότητά μας, τότε εἴμαστε ἀληθινά “σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ μέρους” καί μεταξύ μας ὑπάρχει ἡ ὑπέροχη συμφωνία καί ἡ μακάρια πνευματική συνένωση.

Subscribe to Email