Ἀποχαιρετήσαμε σήμερα τὴν Ἀνάληψη,

τὴν ἑορτὴ τὴ γλυκυτάτη...

 Ἀνυμνήσαμε εὐγνωμόνως τὴ φωτοειδὴ

τοῦ προσώπου μορφὴ

τοῦ Κυρίου...

 Βεβαιωθήκαμε διὰ τῆς εὐλογίας...

 Εἰμαστε πλέον κεκρυμμένοι

σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ

 στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Πατρὸς ...

π. Ηλίας Κουτραφούρης

Subscribe to Email