Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ὁ περιλάλητος καί τροπαιοφόρος ἅγιος Γεώργιος γεννήθηκε στήν Καππαδοκία ἀπό πλούσιους καί ἐνάρετους γονεῖς. Μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα του Γεροντίου, ὁ ὁποίος μαρτύρησε γιά τόν Χριστό, ἡ μητέρα του Πολυχρονία ἀποφάσισε νά μεταφερθοῦν μέ τόν γιό της στήν Παλαιστίνη. Ὁ Γεώργιος σέ νεαρή ἡλικία κατατάχθηκε στό στράτευμα καί ἤδη στά εἴκοσι χρόνια του εἶχε τόν βαθμό τοῦ τριβούνου τῆς αὐτοκρατορικῆς φρουρᾶς· ἔτσι ἐντάχθηκε στήν ὑπηρεσία τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ.

Ὅταν ὁ Διοκλητιανός ἄρχισε τόν φοβερό διωγμό κατά τῶν χριστιανῶν, ὁ Γεώργιος παρουσιάστηκε ἐνώπιόν του ἀφόβως καί ὁμολόγησε πώς ἦταν χριστιανός. Ὁ αὐτοκράτορας πρόσταξε νά τόν φυλακίσουν καί νά τόν βασανίσουν ἀνηλεῶς: ἀρχικά ἔδεσαν τά πόδια του μέσα σέ ξύλα καί τοποθέτησαν μία βαριά πέτρα πάνω στό στῆθος τοῦ· ὕστερα τόν ἔδεσαν σέ τροχό, κάτω ἀπό τόν ὁποῖο τοποθέτησαν μία σανίδα μέ σιδερένια καρφιά καί τόν περιέστρεφαν μέχρι πού τό σῶμα του κατακομμένο, ἔγινε ὁλόκληρο μία αἱμορροοῦσα πληγή. Στή συνέχεια τόν ἔθαψαν ζωντανό σέ ἕνα λάκκο μέσα στή γῆ, ἀφήνοντάς τον ἐπί τρεῖς ἡμέρες καί νύχτες, μέ μόνο τό κεφάλι του ἔξω ἀπό τό χῶμα. Ὕστερα τοῦ ἔδιναν νά πίνει καθημερινά ἕνα θανατηφόρο δηλητήριο πού ἑτοίμασε κάποιος μάγος.

Ὁ Γεώργιος, καθ’ ὅλη τή διάρκεια αὐτῶν τῶν βασανιστηρίων, παρέμενε ἀδιαλείπτως προσευχόμενος στόν Θεό καί ὁ Θεός ἀμέσως τόν θεράπευε κάθε φορά καί τόν ἔσωζε ἀπό τά θανατηφόρα βασανιστήρια, πρός μεγάλη ἔκπληξη τῶν παρισταμένων.

Ὅταν ἔφθασε μέ τήν προσευχή του νά ἀναστήσει ἕναν νεκρό, ἦταν πολλοί αὐτοί πού πίστεψαν διά τοῦ ἁγίου στόν Χριστό καί μάλιστα μαρτύρησαν. Ἀνάμεσά τους ἦταν ἡ βασίλισσα Ἀλεξάνδρα, σύζυγος τοῦ τυράννου Διοκλητιανοῦ, ὁ ἀρχιερέας τῶν εἰδώλων, ὁ μάγος Ἀθανάσιος, ὁ γεωργός Γλυκέριος καί οἱ Οὐαλέριος, Δονάτος καί Θερινός. Στό τέλος ὁ αὐτοκράτορας πρόσταξε τούς δημίους του νά ἀποκεφαλίσουν τήν ἴδια τή σύζυγό του καί τόν Γεώργιο. Ἡ μακαρία Ἀλεξάνδρα ὅμως ξεψύχησε στό ἰκρίωμα τοῦ θανάτου, προτοῦ νά τήν ἀποκεφαλίσουν· ὁ ἅγιος Γεώργιος ἀποκεφαλίστηκε διά ξίφους τό ἔτος 303 μ.Χ.

Ἀναρίθμητα εἶναι τά θαύματα, πού τελέστηκαν ἔκτοτε πάνω ἀπό τόν τάφο τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Πλῆθος οἱ ἐμφανίσεις του, τόσο σέ ἐνύπνια ὅσο καί ἐν ἐγρηγόρσει, σέ ὅλους ἐκείνους πού ἀπό τότε μέχρι σήμερα ἐπικαλέστηκαν καί ζήτησαν τή βοήθειά του.

Τρωθείς μέ διάπυρη ἀγάπη γιά τόν Χριστό, ὁ ἅγιος Γεώργιος εὔκολα ἐγκατέλειψε ὁτιδήποτε ἄλλο: στρατιωτικό ἀξίωμα, πλούτη, βασιλικές τιμές, τούς φίλους του, τόν κόσμο ὁλόκληρο, χάριν τῆς ἀγάπης του. Γι’ αὐτή τήν ἀγάπη του ὁ Χριστός τόν στεφάνωσε μέ ἄφθαρτο στέφανο δόξης, στόν οὐρανό καί στή γῆ, καί μέ αἰώνια ζωή στή Βασιλεία Του. Ἐπιπλέον, ἔδωσε στόν ἅγιό Του, μεγαλομάρτυρα καί τροπαιοφόρο Γεώργιο, ἰσχύ καί ἐξουσία γιά νά συντρέχει ὅλους τούς κοπιώντας καί πεφορτισμένους, οἱ ὁποῖοι τόν τιμοῦν καί ἐπικαλοῦνται τό ὄνομά του.

 

 

 

Subscribe to Email