Ἀρχιμ. Ἰσαάκ, Πρωτοσυγγέλου Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ

Χίλια τετρακόσια χρόνια ἔχουν περάσει ἀπό τήν κοίμηση τοῦ πολιούχου Ἁγίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος.

Ἡ ζωή τοῦ πατριάρχη Ἁγίου Ἰωάννου ὑπῆρξε θαυμαστή. Ὑπάκουος στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ἀπαρνήθηκε τά πάντα στόν κόσμο αὐτό, γιά νά τόν ὑπηρετήσει.

Ζοῦσε στή γῆ, ἀλλά ἡ ματιά του ἦταν προσηλωμένη στόν οὐρανό καί ἡ καρδιά του κτυποῦσε γι’ Αὐτόν.

Κίνητρό του σ’ ὅλα, εἶχε τή βαθιά ἀγάπη του στόν Θεό καί τά παιδιά τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν ἀγάπη ξεκινάει τήν πατριαρχεία του, ἀλλά καί μέ τήν ἀγάπη τήν ἁγία συμπληρώνει τή ζωή του καί τήν παραδίδει στόν Πλάστη καί Θεό του.

Ἡ ἁγνή καί χριστιανική καρδιά του θά μείνει ὁλοζώντανο φωτεινό παράδειγμα γιά νά διαλαλεῖ ἀνά τούς αἰῶνες τί μπορεῖ νά πετύχει στή ζωή ἕνας ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι γνήσιος Χριστιανός «θείῳ ζήλῳ πεπυρωμένος».

Τό ψυχικό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης τοῦ Ἁγίου μας τό βλέπουμε παντοῦ στή ζωή του. Τά παραδείγματα τῆς ἀγάπης στό βίο του κατάσπαρτα. Στοργικός, ἀληθινός πατέρας. Οἱ ναυαγοί τῆς ζωῆς βρίσκουν περίθαλψη, ἀγάπη, λιμάνι στοργῆς.

Ὁ φλογερός Πατριάρχης προσφέρει τά πάντα γιά τούς ἄλλους. Ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης του δέν περιορίζεται μόνο στήν ἀνακούφιση τῆς φτώχειας καί τῆς δυστυχίας, ἀλλά βλέπει καί τόν κίνδυνο τοῦ «λιμοῦ τοῦ ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου» καί γι’ αὐτό τρέχει γιά τή θεραπεία καί αὐτῆς τῆς ἀνάγκης, μέ τό νά κτίσει ναούς γιά νά γίνουν λιμάνια παρηγοριᾶς καί σωτηρίας τῶν ψυχῶν τῶν ἀνθρώπων.

Μέ δική του μέριμνα, προσφέρεται μέ ζῆλο ἀπό ἔμπειρους καί πνευματικούς ἀνθρώπους ἡ διαφώτιση τῶν πιστῶν καί τά πάντα διατίθενται μέ προσοχή γιά τή δημιουργία μίας κοινωνίας στήν ὁποία νά βασιλεύει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Γίνεται ὁ Ποιμήν ὁ καλός, ὁ ὁποῖος ξέρει νά θυσιάζει καθημερινά κόπο, χρῆμα, ἀνάπαυση γιά τό ποίμνιό του καί τούς χριστιανούς του.

Γίνεται ὁ στοργικός Πατέρας πού τίποτε ἄλλο δέν βλέπει μπροστά του, παρά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν «ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε».

Περίπατος, ξεκούραση, ψυχαγωγία γι’ αὐτόν δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό ἐπισκέψεις στά πονεμένα παιδιά του, ἐκεῖ πού ἔστησε τρανό Βασίλειο ἡ ἀγάπη του.

Ἡ διακονία τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ τηρεῖται σταθερά καί ἡρωϊκά, μέχρι τήν τελευταία ἡμέρα τῆς ἐπιγείου ζωῆς του.

Ἡ Μητρόπολη Λεμεσοῦ χαίρεται καί ἀγάλλεται πού σέ ἕνα τέτοιο ἀνάστημα καί ὑπεράξιο τέκνο της βρίσκουν πλήρη ἐφαρμογή τά λόγια του Κυρίου μας «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται».

Χαίρεται ἡ Μητρόπολη Λεμεσοῦ, γιατί δικαίως ἡ Ἐκκλησία ἔδωσε τήν ἐπωνυμία «Ἐλεήμων», διότι ὁ Ἅγιος ἐνσάρκωσε στήν καλύτερή της μορφή τήν ἐλεημοσύνη.

Εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε, ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου καί Πολιούχου μας νά σκεπάζει ὅλους καί ἡ εὐωδία τῶν πράξεών του νά εὐωδιάσει τή ζωή μας καί νά μᾶς ὁδηγήσει πρός μίμηση αὐτοῦ.

 

 

Subscribe to Email