Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

Ὁ  κάθε  ἄνθρωπος  ἔχει  κληρονομικές  καταβολές  καλές  καί  κακές.  Πρέπει  νά  ἀγωνισθεῖ  νά  ἀπαλλαγεῖ  ἀπό  τά  ἐλαττώματά  του  καί  νά  καλλιεργήσει  τά  καλά  πού  ἔχει,  γιά  νά  γίνει  μιά  ἀληθινή,  χαριτωμένη  εἰκόνα  τοῦ  Θεοῦ. Οἱ  κακές  κληρονομικές  καταβολές  δέν  εἶναι  ἐμπόδιο  γιά  τήν  πνευματική  πρόοδο.  Γιατί,  ὅταν  ἀγωνίζεται  κανείς,  ἔστω  καί  λίγο  ἀλλά  μέ  πολύ  φιλότιμο,  τότε  κινεῖται  στόν  πνευματικό  χῶρο,  στό  θαύμα,  καί  ὅλα  τά  ἄσχημα κληρονομικά  τά  διαλύει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.  

Ὁ  Θεός  πολύ  συγκινεῖται  καί  πολύ  βοηθάει  μία  ψυχή  πού  ἔχει  κακές  κληρονομικές  καταβολές  καί  ἀγωνίζεται  φιλότιμα  στό  οὐράνιο  πέταγμα  μέ  τήν ἀτροφική  της  φτερούγα – τήν κακή κληρονομικότητα.  Γνωρίζω πολλούς πού  μέ  τήν  μικρή  προσπάθεια  πού  κατέβαλαν  καί  μέ  τήν μεγάλη βοήθεια τοῦ Θεοῦ  ἐλευθερώθηκαν ἀπό αὐτά. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι γιά τόν Θεό μεγάλοι ἥρωες. Γιατί  αὐτό πού  θά  συγκινήσει  τόν  Θεό  εἶναι  ἡ  ἐργασία πού  θά  κά-νουμε  στόν παλαιό  μας  ἄνθρωπο.

 

Subscribe to Email