Γέροντος Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη

Πού είναι η πληθύς των αποστολικών Εκκλησιών τας οποίας ίδρυσαν οι Απόστολοι εις την Ανατολήν; Πού είναι τα κατορθώματα μυριάδων κηρύκων του Θείου Λόγου; Ο κόσμος συνεχίζει να κυλιέται εις τον βόρβορον της αμαρτίας.

Και τα ιδικά μας τα παιδιά και τα ιδικά μας τα ποίμνια και οι δικοί μας οι άνθρωποι, υπέρ ων κουραζόμεθα και αγωνιζόμεθα, ας το γνωρίζωμεν, θα ζουν μέσα εις την αμαρτίαν της καρδιάς των, μέσα εις τα πάθη εις τα οποία ζη ολόκληρος η κοινωνία. Θα επιβιώσουν όμως εις την αιωνιότητα με το άρπαγμα που θα τους κάμη ο Θεός εις την ωρισμένην δι’ έκαστον στιγμήν, την οποίαν ο ίδιος γνωρίζει.

Subscribe to Email