Ἡγουμένου Ἱ. Μ. Μαχαιρᾶ, Λήδρας Ἐπιφανίου

Ὁ Θεός, ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας, παρέδωσε τόν ἑαυτόν του στό προαιώνιο σχέδιο τῆς σωτηρίας μας˙ ὄχι αὐτό πού ἤθελε ὁ ἴδιος, ἀλλά αὐτό πού ἐμεῖς ἐπελέξαμε, αὐτό πού ἐμεῖς καθορίσαμε. Καί τί ἦταν αὐτό τό σχέδιο; Κόπος καί πόνος, θλίψις καί ὀδῦνες, παθήματα καί θάνατος. Κι αὐτός μετά χαρᾶς παρέδωσε τόν ἑαυτόν του εἰς θάνατον, μάλιστα δέ σταυρικόν, δηλαδή τόν πιό ἀτιμωτικόν καί ἀπάνθρωπον. Προθύμως, λοιπόν, παρέδωσε τόν ἑαυτόν του καί ὑπέμεινε σταυρόν καί θάνατον, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἀποβλέποντας στήν ἀπολύτρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τό ὁποῖο τόσον πολύ ἠγάπησεν. Καί γεύτηκε τόν θάνατον ὁ ἀθάνατος γιά νά μᾶς ἀθανατίσει, ἀνασταίνοντας τόν ἑαυτόν του ἐκ τῶν νεκρῶν. Πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν ἀναστάς, ὁδοποιεῖ γιά τόν καθένα μας τήν πορεία πρός τόν οὐράνιο Πατέρα, δίδοντάς μας τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας καί σφραγίζοντάς μας, διά τῆς ἀναστάσεώς του, τήν κατά χάριν υἱοθεσίαν, τήν βεβαίωση καί τήν ὀντολογική πραγματικότητα ὅτι εἴμαστε παιδιά κατά χάριν τοῦ οὐρανίου Πατρός καί μόνου ὄντως ἁγίου Θεοῦ.

Ἀπό τήν δική του πλευράν ὁ Θεὸς ἐτελείωσε, δηλαδή συμπλήρωσε μέχρι τέλους, καί ἐτελειοποίησε, δηλαδή ὁλοκλήρωσε σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί σέ ὅλες τίς διαστάσεις, τό ἔργο του. Σ᾽ ἐμᾶς ἀπομένει ἡ διάθεση καί ἡ προθυμία, μέ ἐμπιστοσύνη καί τελείαν παράδοση στά χέρια του, ὥστε, συνεργοῦντος τοῦ Θεοῦ, νά ἐπιτύχωμε τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν παραμονή καί διαμονή μετά τοῦ Θεοῦ εἰς τούς αἰῶνας.

Μᾶς καλεῖ ὁ ἀναστάς Ἰησοῦς Χριστός ὁ Θεός μας στήν ἀνάσταση καί στήν σωτηρία, στήν ἀνάσταση ἐκ τῆς πτώσεως. Πρώτη πτώση ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Θεόν, ἡ ἀθέτηση τῶν ὑποσχέσεων πού δώσαμε στό βάπτισμά μας, ἡ ἀσυγκράτητη ὁρμή πρός τήν ἁμαρτίαν. Τά ὑπόλοιπα εἶναι ἡ φυσιολογική πορεία τῆς ἐπιλογῆς μας. Ἡ ἀσπλαγχνία πρός τὸν ἀδελφό μας, τόν συνάνθρωπό μας, καί ἡ μέ κάθε τρόπο ἐπιβολή μας σ᾽ αὐτόν. Ἡ διατάραξη τῆς τάξεως πού ἔθεσε ὁ Θεός ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τά διάφορα ἀρνητικά γεγονότα πού μᾶς συμβαίνουν. Ἄν ὅμως ταπεινωθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί σταματήσουμε νά ἁμαρτάνουμε καί διορθώσουμε τήν ζωή μας μέ τήν μετάνοια, παραδίδοντας τόν ἑαυτόν μας καί τούς δικούς μας και τήν ζωήν μας στά χέρια του, αὐτός εἶναι δυνατός καί ἱκανός νά μᾶς σώσει ἀπό ὅλους τούς πειρασμούς καί ὅλους τούς ὀλέθρους, μάλιστα δέ, μέσα ἀπό τά συντρίμματά μας νά μᾶς ἐπαναφέρει στήν πρώτη δόξα καί νά μᾶς χαρίσει τήν υἱοθεσίαν καί τήν χαράν, μαζί μέ ὅλους τούς θησαυρούς καί τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς καί ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καί ἐν τῷ μέλλοντι. Ἀμήν.

 

Subscribe to Email