π. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου

Κανείς στή ζωή δέν τά ἔχει ὅλα. Κάτι κερδίζει, μά καί κάτι ταυτόχρονα χάνει. Ὅλα δέν γίνεται νά τά ἔχουμε. Αὐτός εἶναι καί ὁ κανόνας μίας σχέσης. Παίρνουμε πράγματα, ἀλλά ταυτοχρόνως πρέπει καί νά δώσουμε.

Subscribe to Email