Ἀριστοτέλη Παπανικολάου

Ἄν μᾶς ζητήσουν νά δείξουμε, ἀφοῦ ἐρωτηθοῦμε, «ποῦ εἶναι ὁ Θεός;», θά δείξουμε τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἄν μᾶς ζητήσουν νά δείξουμε, ἀφοῦ ἐρωτηθοῦμε, «ποῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία;», τότε εἶναι δύσκολο νά φανταστεῖ κανείς ὅτι θά δείχναμε ὁτιδήποτε ἄλλο πέρα ἀπό τήν Εὐχαριστία.

Subscribe to Email